คู่มือการใช้งาน JTDIC 2.02 เบื้องต้น (อัพเดท 10 เมษายน 2553)

 

เมนู Setting

เมนูแสดงตัวอย่างประโยค เมื่อเลือก โปรแกรมจะแสดงผลรูปแบบประโยคตัวอย่าง ดังเช่น

ในกรณีที่"เมนูแสดงตัวอย่างประโยค" ไม่ถูกเลือก โปรแกรมจะไม่แสดงผลตัวอย่างประโยคดังรูปด้านล่าง

เมนูแสดงโรมาจิ เมื่อเลือก โปรแกรมจะแสดงคำอ่านฮิระงานะในรูปของตัวอักษรอังกฤษ

 

ในกรณีที่ไม่ได้เลือกไว้ จะไม่แสดงคำอ่านเป็นโรมาจิ ดังรูปด้านล่าง

 


เมนูแสดงคำใกล้เคียง เมื่อเลือก โปรแกรมจะแสดงคำใกล้คำศัพท์ที่ใกล้เคียงที่สุดในกรณีที่หาคำ ๆ นั้นไม่เจอ

เช่น หาคำศัพท์ำว่า たべない ซึ่งหาไม่พบ ก็จะหาคำว่า たべな ต่อไป แต่ถ้าหาไม่พบอีก ก็จะหาคำว่า たべ และจะแสดงจำนวนคำศัพท์่า "ค้นพบคำใกล้เคียง 27 คำ" ดังรูป

 

ในกรณีที่ไม่ได้เลือกไว้จะไม่ทำการค้นหาคำใกล้เคียง ดังรูปด้านล่าง

 

ส่วนการค้นหา

1.   คำศัพท์สำหรับป้อนคำศัพท์จะเป็นไทย ญี่ปุ่น หรืออังกฤษ ได้ทั้งหมด (รวมถึงโรมาจิ)

2.   ภาษาที่ค้น  มี 3 ภาษาคือ 日本語 (ภาษาญี่ปุ่น) ไทย และ English

ในการตัดสินใจว่าผู้ใช้ต้องการค้นหาคำศัพท์ระเภทใด ระบบจะตรวจสอบได้อย่างอัตโนมัติ โดยดูอักษรตัวแรกว่าเป็นภาษาไทยหรือญี่ปุ่นเท่านั้น ถ้าต้องการหาภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องเลือก English เสียก่อน หรือหาโรมาจิ ก็จำเป็นต้องเลือก 日本語 เสียก่อน

3.   ค้นโดย จะแบ่งการค้นหาออกเป็น 4 ประเภทคือ

1.              *     ค้นหาคำที่ขึ้นต้นด้วยคำค้น เช่น 日、日本、日本語、日経 เป็นต้น

2.              *     ค้นหาคำที่ลงท้ายด้วยคำค้น เช่น 日、本日、明日、朝日 เป็นต้น

3.              **   ค้นหาคำที่มีคำค้นอยู่ตรงส่วนไหนของคำ เช่น日、今日中、三日間、朝日新聞 เป็นต้น

4.                     ค้นหาคำทีตรงกับคำค้นเท่าเน้น เช่น เป็นต้น

4.   เรียงลำดับ จะแบ่งการเรียงลำดับเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.   読み 漢字 เป็นการเรียงลำดับเสียงอ่าน และตามด้วยคันจิ

2.   漢字 読み เป็นการเรียงลำดับคันจิ และตามด้วยเสียงอ่าน

 

5.   ขยายทั้งหมด เมื่อคลิกที่เมนูนี้โปรแกรมจะทำการขยายทุกคำศัพท์อกมาเพื่อแสดงความหมาย

"ซ่อนทั้งหมด" จะแสดงผลเมื่อ "ขยายทั้งหมด" ถูกคลิกไปแล้ว เมื่อคลิกจะทำการซ่อนคำศัพท์ห้เหลือแต่ส่วนหัวเท่านั้น

สำหรับรูปประโยคตัวอย่างนั้น โปรแกรมจะไม่แสดงผลอัตโนมัติ จำเป็นต้องคลิกที่คำศัพท์พื่อทำการค้นหารูปประโยคของคำ ๆ นั้นออกมา ถ้าไม่มีรูปประโยคตัวอย่าง จะแสดงคำว่า 例文なし (ไม่มีรูปตัวอย่างประโยค)


การค้นหาด้วยรูป masu, mashita และ ta

           เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มมาในเวอร์ชั่น 2.02 จะสามารถหาคำที่ลงท้ายด้วยรูป masu, mashita และ ta ได้

เช่น คำว่า

いきます            → いく、いきる

いきました        → いく、いきる

いった               → いく、いう

 

 

 


ส่วนการก๊อปปี้คำศัพท์

ให้คลิกเมาส์วางที่คำศัพท์ที่ต้องการจะก๊อปปี้จะมีเมนูปรากฏทั้งสิ้น รายการ คือ

1.      Copy Kanji สำหรับก๊อปปี้เฉพาะแถวคำศัพท์ผลลัพธ์ที่ได้จะได้เพียง คันจิและคำอ่านของคันจิ (ถ้ามีโรมาจิ ก็จะได้โรมาจิด้วย)

日本語 「にほんご」

2.      Copy Word สำหรับก๊อปปี้คำศัพท์คำอ่าน และรูปแบบประโยค ของคำศัพท์ที่เลือกไว้

日本語 「にほんご」

n (ไทย)

1. ภาษาญี่ปุ่น

n,adj-no (English)

1. Japanese (language)

例文

アジアからの留学生は日本語同様に英語も話す。

The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.

あなたが次のものを読めたら、日本語でも通信できますよね。

If you can read the following, we can communicate in Japanese, too.

あなたの学校では今日本語を教えていますか。

Is Japanese taught in your school now?

あなたはもっと熱心に日本語を勉強しなければなりません。

You have to study Japanese harder.

あなたはルーシーが日本語を話すことができるかどうか知っていますか。

Do you know if Lucy can speak Japanese?

 

3.      Copy Selected Text ก๊อปปี้เฉพาะข้อความที่เลือกเท่านั้น เช่น ถ้าเราเลือกที่ความหมายไทย เมื่อเลือกเมนูนี้จะได้เฉพาะความหมายไทยเท่านั้น

1. ภาษาญี่ปุ่น

 

4.      Copy All Node ก๊อปปี้ข้อความทั้งหมดที่ค้นพบในการค้นหาครั้งนั้น ถ้ามีการค้นพบในจำนวนมาก จะใช้เวลาในการก๊อปปี้พอสมควร

日本語 「にっぽんご」

n,adj-no (English)

1. Japanese (language)

例文

アジアからの留学生は日本語同様に英語も話す。

The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.

あなたが次のものを読めたら、日本語でも通信できますよね。

If you can read the following, we can communicate in Japanese, too.

あなたの学校では今日本語を教えていますか。

Is Japanese taught in your school now?

あなたはもっと熱心に日本語を勉強しなければなりません。

You have to study Japanese harder.

あなたはルーシーが日本語を話すことができるかどうか知っていますか。

Do you know if Lucy can speak Japanese?

 

日本語 「にほんご」

n (ไทย)

1. ภาษาญี่ปุ่น

n,adj-no (English)

1. Japanese (language)

例文

アジアからの留学生は日本語同様に英語も話す。

The student studying abroad from Asia speaks English, too, in the same way as Japanese.

あなたが次のものを読めたら、日本語でも通信できますよね。

If you can read the following, we can communicate in Japanese, too.

あなたの学校では今日本語を教えていますか。

Is Japanese taught in your school now?

あなたはもっと熱心に日本語を勉強しなければなりません。

You have to study Japanese harder.

あなたはルーシーが日本語を話すことができるかどうか知っていますか。

Do you know if Lucy can speak Japanese?

 

日本語でおk 「にほんごでオッケー」

exp (English)

1. (comp) (sl) implies the message being replied to is nonsensical

2. Can I have that inJapanese?

 

日本語ドメイン名 「にほんごドメインめい」

n (English)

1. (comp) Japanese domain name

 

日本語に直す 「にほんごになおす」

exp (English)

1. to render into Japanese

 

日本語モード 「にほんごモード」

n (English)

1. (comp) Japanese mode

 

日本語ワードプロセッサ 「にほんごワードプロセッサ」

n (English)

1. (comp) Japanese word processor

 

日本語ワープロ 「にほんごワープロ」

n (English)

1. Japanese word-processing

 

日本語化 「にほんごか」

n (English)

1. (comp) Japanese localization

 

日本語学 「にほんごがく」

n (English)

1. Japanese linguistics

 

日本語環境 「にほんごかんきょう」

n (English)

1. (comp) Japanese environment

 

日本語教育 「にほんごきょういく」

n (English)

1. Japanese-language education (for non-native speakers)

 

日本語教本 「にほんごきょうほん」

n (English)

1. Japanese text book(s)

 

日本語入力FEP 「にほんごにゅうりょくエフイーピー」

n (English)

1. (comp) Japanese text entry front-end program

 

日本語能力試験 「にほんごのうりょくしけん」

n (ไทย)

1. การทดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

n (English)

1. Japanese Language Proficiency Test

2. JLPT

 

日本語版 「にほんごはん」

n (ไทย)

1. เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น

n (English)

1. (comp) Japanese (language) version edition

 

日本語文字 「にほんごもじ」

n (ไทย)

1. ตัวอักษรญี่ปุ่น

n (English)

1. Japanese character

 

日本語訳 「にほんごやく」

n (English)

1. Japanese translation

例文なし